Čistoća Split

Traži

O nama

Trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. Split obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada na području gradova Split, Solin te općine Podstrana, Klis i Dugopolje. Ukupan broj stanovnika u gore navedenim jedinicama lokalne samouprave iznosi cca. 300 000 stanovnika.

Sjedište Društva je u Splitu, na adresi Put Mostina 49. Trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. Split nastalo je preoblikovanjem javnog komunalnog poduzeća "Čistoća" Split i njegova usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Osnivači i članovi trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o. Split su Grad Split sa temeljnim ulogom u visini od 96,5% ukupnog temeljnog kapitala i Općina Podstrana sa temeljnim ulogom u visini od 3,5% ukupnog temeljnog kapitala.

 

 

ČISTOĆA d.o.o. Split upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-96/5422 od 27.listopada 1997.godine sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060041113, dok je porezni broj tvrtke 3117880 a OIB 38812451417.

Iznos temeljnog kapitala: 50.258.600,00 kuna.
IBAN: HR1124070001100659922,  OTP BANKA d.d. Split
IBAN: HR9424920081100050899,  IMEX BANKA d.d. Split

Osnovne djelatnosti Društva su održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada.

Organe trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o. Split čine Skupština Društva (sastoji se od dva člana i to predstavnici Grada Splita i općine Podstrana), Nadzorni odbor (sastavljen od pet članova kojima mandat traje četiri godine) i Uprava.

O nama

Kontakt podaci

Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
   

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

 

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati                        Radno vrijeme za podjelu kompostera 9.00-13.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme