O nama

Trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. Split obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada na području gradova Split, Solin te općine Podstrana, Klis i Dugopolje. Ukupan broj stanovnika u gore navedenim jedinicama lokalne samouprave iznosi cca. 300 000 stanovnika.

Sjedište Društva je u Splitu, na adresi Put Mostina 49. Trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. Split nastalo je preoblikovanjem javnog komunalnog poduzeća "Čistoća" Split i njegova usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Osnivači i članovi trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o. Split su Grad Split sa temeljnim ulogom u visini od 96,5% ukupnog temeljnog kapitala i Općina Podstrana sa temeljnim ulogom u visini od 3,5% ukupnog temeljnog kapitala.

ČISTOĆA d.o.o. Split upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-96/5422 od 27.listopada 1997.godine sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060041113, dok je porezni broj tvrtke 3117880 a OIB 38812451417.

Iznos temeljnog kapitala: 50.258.600,00 kuna.
IBAN: HR1124070001100659922,  OTP BANKA d.d. Split
IBAN: HR9424920081100050899,  IMEX BANKA d.d. Split

Osnovne djelatnosti Društva su održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada.

Organe trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o. Split čine Skupština Društva (sastoji se od dva člana i to predstavnici Grada Splita i općine Podstrana), Nadzorni odbor (sastavljen od pet članova kojima mandat traje četiri godine) i Uprava.

 

Misija

Misija

Osnovna zadaća Čistoće d.o.o. Split je prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada za gradove Split, Solin, te općine Klis, Dugopolje i Podstrana na optimalan i ekološki prihvatljiv način. Čistoća d.o.o. Split tu svoju prioritetnu zadaću obavlja pružanjem usluge , koja kvalitetom i cijenom zadovoljava potrebe korisnika.

Vizija

Vizija Čistoće d.o.o. Split je:

  • razvijanje i uvođenje novih djelatnosti u sferi obavljanja osnovne djelatnosti,
  • osuvremenjivanje komunikacije sa svim zainteresiranim stranama , a prije svega s korisnicima usluga,
  • uvođenje modernih tehničko-tehnoloških dostignuća u okviru djelatnosti,
  • povezivanje sa poznatim tvrtkama iste ili slične djelatnosti,
  • ostvarivanje najveće kvalitete obavljanja usluga u svim segmentima djelovanja.
Vizija

POVIJEST

Rectangle-151-1Današnja ČISTOĆA d.o.o. Split osnovana je odlukom ranijeg Narodnog odbora Općine Split, rješenjem od 10. veljače 1945.godine. U to vrijeme nastala je ustanova pod nazivom "Javna čistoća" koja je u trenutku osnivanja zapošljavala 2 do 3 radnika koji su radili na čišćenju grada. Povremeno su im se u poratnom razdoblju u poslovima priključivali ratni zarobljenici i zatvorenici.
U godini 1957. "Gradska čistoća" zapošljava veći broj radnika i uz konjsku zapregu kojom se obavlja odvoz kućnog smeća proširuje svoju djelatnost na održavanje gradskih uličnih slivnika, te čišćenje septičkih jama, uz postojeće djelatnosti čišćenja javno prometnih površina, odvoz kućnog smeća te pružanja usluga i održavanje javnih nužnika. Zabilježeno je da se 24.prosinca 1964. godine deponij sa dotadašnje lokacije na Gripama seli na Karepovac.

Godine 1965. uvode se prva nova specijalna vozila "smećari" na TAM-ovim šasijama, što je u tom vremenu predstavljalo nemjerljiv tehnološki pomak i olakšavalo obavljanje djelatnosti. Iste godine započela je izgradnja Doma radnika koji je otvoren 1966. godine na lokaciji na kojoj se danas nalazi Upravna zgrada Društva. Istodobno se nastavlja sa izgradnjom servisne radionice i garaže te sa nabavom novih vozila specijalne namjene.

Godine 1990. uvodi se nova organizacija - kontejnerski odvoz otpadaka. Nakon toga učestalo se mijenja naziv tvrtke i to: Komunalno poduzeće, Javno komunalno poduzeće ili Komunalna radna organizacija. Međutim promjena naziva ne utječe na na promjenu poslovanja tvrtke sve do usklađivanja tvrtke sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu kada je tvrtka Ugovorom o preoblikovanju (Društveni ugovor) stekla pravni položaj društva sa ograničenom odgovornošću i postala subjekt trgovačkog prava.