Čistoća Split

Traži

Raspored odvoza glomaznog otpada

 

DAN U MJESECU

GRADSKI KOTAR

BROJ LOKACIJA

1 KMAN / KOCUNAR 10
2 LOKVE 10
3 ŠPINUT 10
4 BLATINE – ŠKRAPE 10
5 GRIPE 10
6 BAČVICE 10
7 BOL 10
8 PLOKITE 10
9 LOVRET 10
10 TRSTENIK 10
11 SPLIT 3 10
12 MERTOJAK 10
13 SUĆIDAR 10
14 GRAD 10
15 PUJANKE 10
16 MEJE 10
17 RAVNE NJIVE 10
18 VAROŠ 10
19 LUČAC – MANUŠ 10
20 BRDA 10
21 NESLANOVAC 10
22 VISOKA / MEJAŠI – KILA 10
23 ŠINE / MJESNI ODBOR KAMEN 10
24 MJESNI ODBOR STOBREČ 10
25 M.O. ŽRNOVNICA / M. O. SITNO DONJE 10
26 M.O. SRINJINE / M.O. SITNO GORNJE 10
27 OPĆINA PODSTRANA 10
28 ŽNJAN 10
29 OPĆINA DUGOPOLJE 5
30 SIROBUJA
10
30 M.O. SLATINE
10
Napomena:
- za informaciju o lokacijama molimo nazovite pojedini gradski kotar 
- svaki gradski kotar ostvaruje mjesečno pravo na deset odvoza glomaznog otpada

* Stupa na snagu od 01.01.2012.

Raspored odvoza glomaznog otpada od 02.05.2019 (PDF)

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, odlaganje otpada na javne
površine je zabranjeno.
Obavještavamo Vas da će ,,ČlSTOĆA" d.o.o., u suradnji sa Gradskim
kotarevima i Mjesnim odborima preuzimati glomazni otpad ,,na kućnom pragu",
odnosno na parceli obuhvata građevine.
Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom građani imaju pravo na
jedanput godišnje odvoz glomaznog otpada, bez naknade (uračunat je u cijenu
odvoza miješanog komunalnog otpada).
Građani svoj glomazni otpad trebaju odložiti u svoje dvorište dostupno vozilu
,,Čistoće" d.o.o.

 

 

 

 Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr