Čistoća Split

Traži

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva. Pisani zahtjev može se podnijeti poštom na adresu:

Čistoća d.o.o. Split
Put Mostina 49
21000 Split

putem telefaxa na broj: 021/323-713 ili putem elektroničke pošte na adresu: cistoca@st.t-com.hr

Telefon za usmene upite je: 021/323-710

Osobni usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik ponedjeljkom od 08,00 do 09,00 sati na protokolu.

Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr